Algemene bepalingen

Inschrijving: Inschrijving geschiedt middels invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en heeft te gelden als een lesovereenkomst, waarbij aangehecht de algemene bepalingen. Door inschrijving verplicht men zich tot betaling van het gestelde lesgeld. De lesovereenkomst loopt stilzwijgend door.

Lesduur:

Tenzij anders overeengekomen, beslaat een les een half uur.

Betaling lesgeld:Het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling voor 10 lessen van een half uur, met dien verstande dat ten tijde van elke 10e les het lesgeld voor de komende 10 lessen dient te worden voldaan. Indien een lesduur is overeengekomen van een uur, dient het lesgeld per 5 lessen van een uur bij vooruitbetaling te worden voldaan, derhalve ten tijde van elke 5eles.Vakanties en feestdagen: Vakanties en feestdagen staan op de kalender aangegeven.

Leermiddelen: Alle leermiddelen waaronder, doch niet uitsluitend, (kopieën van) boeken, cd's, bladmuziek, komen ten laste van de leerling, evenals de kosten van een eventueel examen.Ziekte of afwezigheid leerling / docent(e): Bij verhindering al dan niet door ziekte van de leerling, dient de docent(e) daarvan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. De school verplicht zich niet tot het inhalen noch verrekening van gemiste lessen door verhindering al dan niet door ziekte van de leerling. Indien de les minimaal één week tevoren is afgemeld, kan de docent(e) indien hij/zij daartoe mogelijkheid heeft, doch geheel onverplicht, de leerling de kans bieden deze gemiste les in te halen. Bij verhindering van de docent(e) worden de lessen verrekend dan wel ingehaald op een nader te bepalen tijdstip door de docent(e).

Uitschrijving: Bij uitschrijving, oftewel beëindiging van de lesovereenkomst, geldt een opzegtermijn van tenminste 4 lessen vóór aanvang van de nieuwe sessie van 10 lessen. Bij een latere opzegging geldt evenwel 4 lessen inclusief de lessen die nog uitstaan. 

KvK: 20.1528.11

© 2019 CB Muziekschool