Algemene bepalingen

School

Inschrijving: Inschrijving geschiedt middels invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en heeft te gelden als een lesovereenkomst, waarbij aangehecht de algemene bepalingen. Door inschrijving verplicht men zich tot betaling van het gestelde lesgeld. De lesovereenkomst loopt stilzwijgend door.

Lesduur:

Tenzij anders overeengekomen, beslaat een les een half uur.

Betaling lesgeld:Het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling voor 10 lessen van een half uur, met dien verstande dat ten tijde van elke 10e les het lesgeld voor de komende 10 lessen dient te worden voldaan. Indien een lesduur is overeengekomen van een uur, dient het lesgeld per 5 lessen van een uur bij vooruitbetaling te worden voldaan, derhalve ten tijde van elke 5eles.Vakanties en feestdagen: Vakanties en feestdagen staan op de kalender aangegeven.

Leermiddelen: Alle leermiddelen waaronder, doch niet uitsluitend, (kopieën van) boeken, cd's, bladmuziek, komen ten laste van de leerling, evenals de kosten van een eventueel examen.Ziekte of afwezigheid leerling / docent(e): Bij verhindering al dan niet door ziekte van de leerling, dient de docent(e) daarvan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. De school verplicht zich niet tot het inhalen noch verrekening van gemiste lessen door verhindering al dan niet door ziekte van de leerling. Indien de les minimaal één week tevoren is afgemeld, kan de docent(e) indien hij/zij daartoe mogelijkheid heeft, doch geheel onverplicht, de leerling de kans bieden deze gemiste les in te halen. Bij verhindering van de docent(e) worden de lessen verrekend dan wel ingehaald op een nader te bepalen tijdstip door de docent(e).

Uitschrijving: Bij uitschrijving, oftewel beëindiging van de lesovereenkomst, geldt een opzegtermijn van tenminste 4 lessen vóór aanvang van de nieuwe sessie van 10 lessen. Bij een latere opzegging geldt evenwel 4 lessen inclusief de lessen die nog uitstaan. 

Bandcoaching   

In dat kader verzoeken wij u goede nota te nemen van het navolgende.

U ontvangt voor de te volgen workshops vooraf een factuur (per 5 of 6 workshops, afhankelijk van de weken waar deze in vallen).

De data van de workshops zijn ruim tevoren bekend. Indien een deelnemer echter op één van deze data verhinderd is, dan bestaat er de mogelijkheid de betreffende workshop in goed overleg met de andere deelnemers te verplaatsen. Mocht hierover onverhoopt geen overeenstemming zijn binnen de groep, dan zal deze met het oog op het groepsbelang uiteraard op de geplande datum doorgang vinden. Dit laatste laat onverlet dat (gedeeltelijke) restitutie niet mogelijk is nu de ruimte immers gereserveerd is.

Bij definitieve afmelding van de workshops dient rekening gehouden te worden met een  opzegtermijn van 1 maand. Indien de opzegging plaats vindt ruim vóór aanvang van de nieuwe termijn, dan kan de deelnemer deze gewoon afmaken. Restitutie (al of niet gedeeltelijk) is niet mogelijk in verband met reservering van de ruimte.

Bij verhindering van de leraar zal worden gekeken naar de mogelijkheid van een andere datum. Mocht dit onverhoopt toch niet mogelijk blijken, dan zal de gemiste workshop met de volgende periode worden verrekend.

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u alvast veel speelplezier!

Met vriendelijke groet,

CB Muziekschool

KvK: 20.1528.11

© 2019 CB Muziekschool